روش TPRS
۰۱ بهمن

روش تدریس TPRS

روش تدریس TPRS یا Teaching Proficiency through Reading and Storytelling اگر زبان آموزی هستید که از آموختن به روش های سنتی گریزانید و می خواهید انگلیسی را کاربردی یادبگیرید. یا …