کاربرد و تفاوت بین Miss و .Ms و .Mrs

کاربرد و تفاوت بین Miss و .Ms و .Mrs...

تفاوت بین a few و few

در این درسنامه تفاوت بین a few و few...

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در انگلیسی|countable...

جملات شرطی نوع سوم – third conditional

درسنامه جملات شرطی نوع سوم یا third conditional را...

فرق بین every day و everyday در انگلیسی

گاهی زبان آموزان هنگام استفاده از دو کلمه every...

جملات شرطی نوع دوم – second conditional

جملات شرطی نوع دوم یاsecond conditional .برای کدگذاری این...

دوره های آموزشی