قاعده اضافه کردن ing در نوشتار

قاعده اضافه کردن ing در نوشتار

یکی از مواردی که باید در یادگیری زبان انگلیسی در نظر داشته باشید، اسپلینگ کلمات است. اسپلینگ کلمات یا دیکته همان طرز صحیح نوشتن کلمه است. در این درسنامه قاعده اضافه کردن ing در نوشتار را یاد می گیرید. 

برای اینکه بتوانید افعال را وقتی که ing می گیریند درست بنویسید باید حرف های صدادار و بی صدا را بشناسید.


جمع یا مفرد بودن اسم ها در انگلیسی


حرف های صدادار – vowel 

حرف های صدادار یا vowel عبارتند از؛  a – i – o – u – e

و 21 حرف دیگر جزء حروف بی صدا یا consonant هستند. 

حالت اول

حالت اول ساده ترین و آسان ترین حالت است که به انتهای فعل، بدون تغییر ing اضافه می کنیم. 

Example

drink ⇒ drinking

fall ⇒ falling

bring ⇒ bringing 

حالت دوم 

اگر انتهای فعلی e بود، قبل از اضافه کردن ing باید e را حذف کنیم.

Example

take ⇒ taking

dance ⇒ dancing

live ⇒ living 

حالت سوم

اگر فعل از انتها به این صورت بود؛ حرف بی صدا، حرف صدادار، حرف بی صدا.

باید حرف آخر را دوبار بنویسم و بعد ing اضافه کنیم.

Example

run ⇒ running

get ⇒ getting 

swim ⇒ swimming 

توجه کنید 

اگر آخر فعلی یک حرف بی صدا و قبل از حرف آخر، دو حرف صدادار داشته باشیم نباید حرف آخر را دو بار تکرار کنیم

Example

read ⇒ reading

speak ⇒ speaking 

حالت چهارم 

اگر انتهای فعل مانند حالت سوم بود، اما تاکید (استرس) کلمه روی قسمت اول کلمه بود فقط ing اضافه می کنیم.

Example

happen ⇒ happening

enter ⇒ entering 

حالت پنجم

اگر انتهای فعل یکی از حرف های x – y – w بود و حرف ماقبل آن صدادار، نباید x – y – w را دوبار بنویسیم.

Example

play ⇒ playing

flow ⇒ flowing 

fix ⇒ fixing 

حالت ششم 

اگر انتهای فعل به ie ختم شود، قبل از اضافه کردن ing باید ie را حذف و y اضافافه کنیم

Example

lie ⇒ lying

die ⇒ dying 


تفاوت بین miss , ms و mrs


حالت هفتم

افعالی که به er ختم می شوند.

1. اگر استرس روی قسمت اول کلمه بود، فقط ing اضافه کنید. 

Example

whisper ⇒ whispering

enter ⇒ entering

offer ⇒ offering

2. اگر استرس روی حرف صدادار یکی مانده به آخر + r بود، باید r را دوبار بنویسیم و بعد ing اضافه کنیم.

Example

refer ⇒ referring

defer ⇒ deferring 

تشخیص این حالت برای زبان آموزان در سطوح بالا آسان تر است. 

 

برای تمرین بیشتر به افعال زیر ing اضافه کنید. پاسخ انتهای صفحه است.

begin – turn – wait – spin – make – open – dive – tie – be – see – die – read 


زمان حال استمراری


قاعده اضافه کردن ing در نوشتار هفت موردی است که توضیح داده شد. اما استثناهایی هم وجود دارد که با تمرین زیاد کاملا قابل درک است.

 

 

قاعده اضافه کردن ing در نوشتار

اشتراک گذاری:

اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در linkedin
سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو

سمانه کنگرلو هستم ، مدرس زبان انگلیسی به کودکان و نوجوانان. خلاقیت در کار رو دوست دارم و بیشتر اوقات دنبال یادگیری و درست کردن چیزهای جدید هستم که بتونه در زمینه انتقال مفاهیم درسی مفید و جذاب باشه.

ممکن است همچنین دوست داشته باشید