حال ساده چیست؟

حال ساده present simple

گرامر حال ساده چیست؟ برای حال ساده از چه ساختاری استفاده می کنیم؟ کاربرد حال ساده یا present simple کجاست؟

برای تماشای ویدیو افعال to be در حال ساده روی تصویر کلیک کنید و در یوتوب ببینید

present simple - be

در زبان انگلیسی برای کاری که در زمان حال انجام می دهیم یا کارهایی که به صورت مرتب و روتین انجام می دهیم از زمان حال ساده و حالت Base افعال استفاده می کنیم.  

 

 

Example

I walk to school.

 

اما در حال ساده برای سوم شخص (She – He – It ) به انتهای فعل S اضافه می کنیم.

 

Example

She walks to school.    

حالت سوالی حال ساده

برای سوالی کردن جملات Present Simple از do و does استفاده می کنیم. از does برای سوم شخص (She – He – It )  استفاده می کنیم و برای سایر ضمیرها (I – You – We – They ) از do استفاده می کنیم.

 

Example

Do you listen to music?            

Where do they live?       

Does he play football?

Where dose Anna come from

 

همان طور که در مثال های بالا می بینید از do و does برای Question words مثل What ، Where ، When هم استفاده می کنیم.

More example

Where do Jame and Carlos live?

What does she do?

When does Rita have lunch?

 

اما اغلب اوقات برای سوال کردن با Who به معنی چه کسی که یک Question word است از do و does استفاده نمی کنیم.

 

Example

Who lives in Paris?

Who works here?    

Who plays the piano?  

منفی کردن حال ساده

برای منفی کردن present simple از don’t و doesn’t استفاده می کنیم. از doesn’t برای سوم شخص (She – He – It )  استفاده می کنیم و برای سایر ضمیرها (I – You – We – They ) از don’t استفاده می کنیم.

 

Example

I love playing badminton but I don’t like playing football. (don’t=do not)    

We don’t live in New York.    

Tom doesn’t aerobics every day. (doesn’t = does not)

 

چه زمانی از حال ساده present simple استفاده می کنیم؟ (کاربرد present simple)

  1. زمانی که می خواهیم از واقیت های زمان حال صحبت کنیم.

Example

I’m fifteen years old.

She’s a teacher.

Marry lives in Japan.

  1. زمانی که می خواهیم از اتفاقاتی که به صورت منظم در زمان حال رخ می دهد صحبت کنیم.

Example

 I get up at 7:30 every day morning.

Our family cleans the house together every weakened.

  1. زمانی که می خواهیم از مسائلی که معمولا علمی هستند و صحت دارند صحبت کنیم.

Example

Two and two makes four.

The human body contains 206 bones.

نکته جالب

در زمان حال ساده می تونیم از adverb of frequency استفاده کنیم. 

Example

I always drive to work.

You often eat healthy food in break time.

It never drinks cola.

ویدیو adverb of frequency را در یوتوب تماشا کنید

  1. زمانی که می خواهیم از جدول برنامه های آینده که تنظیم شدند صحبت کنیم. (آینده نزدیک)

Example

The university term starts next Monday.

We fly to Manchester tomorrow morning.

The bus leaves the station at 10:30 this evening.

  1. گاهی اوقات در زمان آینده بعد از کاری، می خواهیم کار دیگری را انجام بدیم و عموما بعد از کلمات when ، after ، before ، after if و unless هستند.

Example

I will give your letter to your father when I see him.

من نامت را به پدرت خواهم داد وقتی که او را ببینم.

If it rains, she’ll go to cafe.

  1. گاهی اوقات از زمان حال ساده موقعی که می خواهیم داستانی را تعریف کنیم (داستان زمان گذشته است) استفاده می کنیم.

 

Example

My mum was cooking dinner when suddenly the phone ring and some body tell a good news to my mum.

  1. گاهی اوقات برای خلاصه کردن یک کتاب ، فیلم و یا نمایشنامه از زمان حال استفاده می کنیم.

Example

Harry Potter goes to Hogwarts school. He has two close friends, …

کاربرد زمان حال ساده در موارد 1 ، 2 و 3 برای سطح پایه (basic) موارد 4 و 5 برای سطح متوسط (intermediate) و موارد 6 و 7 برای سطح پیشرفته (advance) بیان شده.

 

British council