گذشته ساده در انگلیسی – past simple

گذشته ساده در انگلیسی - past simple

زمان گذشته ساده در انگلیسی یا past simple چیست؟ چطور حالت گذشته فعل را در جمله بنویسیم؟ و چه زمانی از این زمان استفاده می کنیم؟

یکی از ساده ترین زمان ها در زبان انگلیسی گذشته ساده است. 

اگر افعال را به دوسته باقاعده regular و بی قاعده irregular تقسیم کنیم، برای بدست آوردن زمان گذشته افعال با قاعده تنها با اضافه کردن ed به انتهای فعل حالت past simple بدست می آید. 

Example

talk ⇒ talked

open ⇒ opened

call ⇒ called

want ⇒ wanted

look ⇒ looked

نکته : اگر انتهای فعل با قاعده e بود، برای تبدیل به حالت گذشته فقط از d استفاده می کنیم.

Example

close ⇒ closed

dance ⇒ danced 

share ⇒ shared

اما برای افعال بی قاعده، کاملا شکل فعل عوض می شود و شما باید حالت past simple را برای افعال بی قاعده حفظ کنید. تعداد افعال بی قاعده زیاد است و اینجا به تعدادی از پرکاربردترین آن ها اشاره کردم.

حالت گذشته افعال بی قاعده

حالت سوالی گذشته ساده

برای سوالی کردن گذشته ساده از did استفاده می کنیم. در این صورت از فرم ساده (base) فعل استفاده می کنیم.

Example

Did you walked to school?  ⇒ Did you walk to school?

Did she listened to jazz music? ⇒ Did she listen to music? 

Did they bought some vegetables? ⇒ Did the buy some vegetables? 

Did we went to cinema? ⇒ Did we go to cinema? 

برای پاسخ به سوالات بالا کافی است از Yes یا No استفاده کنید.

Yes, (I , you , we , they , she , he , it ) did

No, (I , you , we , they , she , he , it ) didn’t. didn’t = did not

حالت سوالی گذشته ساده با Question words

Example

When did you come back?

Where did she stay?

نکته : برای کلمه سوالی who به معنی چه کسی، نباید از did استفاده کنیم. فقط کافی است از حالت گذشته فعل استفاده کنید.

Example

Who discovered penicillin?

Who wore Harry Potter?   

چه زمانی از گذشته ساده past simple استفاده می کنیم؟ (کاربرد past simple)

1.چیزی که یکبار در گذشته اتفاق افتاده.

Example

I met my husband in 2019.

My parents came back at mid-night. 

2. چیزی که بارها و بارها در گذشته اتفاق می افتاده.

Example

We walked a lot while we were on holiday.

When I was a child, I played football. 

3. چیزی که در بازه خاصی در زمان گذشته اتفاق افتاده.

Example

I lived abroad for ten years.

Sarah enjoyed being student.

برای مطالعه درسنامه حال ساده کلیک کنید

نکته : از time marker  های زیر در past simple استفاده می کنیم. 

 

I ran to school yesterday.

yesterday 

 yesterday morning , yesterday night , …

I read a book last week. last

last night , last week , last year , …

I lived with grandparents 5 years ago  ago

ten minutes ago , 2 hours ago , 10 mouth ago , … 

برای تماشای ویدیو افعال to be در گذشته ساده روی تصویر کلیک کنید و در یوتوب ببینید

past simple - be