زمان آینده ساده در انگلیسی – simple future

زمان آینده ساده در انگلیسی - simple future

 

راه های متفاوتی برای صحبت راجع به زمان آینده ساده در انگلیسی یا simple future وجود دارد. بارزترین شیوه ای که زبان آموزان برای زمان آینده ساده استفاده می کنند جمله سازی با will و be going to است. will و be going to تنها حالت ممکن نیست. در این درسنامه تمام حالت ها را بررسی می کنیم.

زمان آینده ساده – simple future 

از پنچ حالت متفاوت برای بیان simple future می توانید استفاده کنید.

1. استفاده از حال ساده یا simple present 

2. استفاده از حال استمراری یا present continuous 

3. استفاده از will

4. استفاده از be going to 

5. استفاده از modal verbs (might , may , could)

استفاه از حال ساده 

وقتی که در مورد چیزهایی که زمان بندی شدند و ما از وقوع آن ها در زمان آینده مطلع هستیم صحبت میکنیم، معمولا از حال ساده استفاده می کنیم. 

when we know about the future, we normally use present tense

درسنامه مربوط به حال ساده را حتما مطالعه کنید

Example

I have a music class next Thursday.

The holidays starts first of Farvardin.

Tomorrow is my birthday.  

Our taxi arrives at 8 o’clock in the morning.

استفاده از حال استمراری 

ما می توانیم از زمان حال استمراری برای برنامه ریزی و تنظیم کارها در زمان آینده ساده استفاده کنیم.

present continuous for plan and arrangements 

Example

She‘s playing volleyball match on Friday.

My grand parents are coming to see us tomorrow.

I am having a food party on 20th. 

استفاده از will

  • از will برای بیان باورهامون در آینده استفاده می کنیم.

Example

It will be a nice travel.

I think Iran will win in wrestling match.

  • از will برای خواستن چیزی در آینده استفاده می کنیم.

Example

I hope you will meet him in your birthday party.

  • از will برای قول دادن و پیشنهاد دادن و یا صحبت کردن راجع به قول و پیشنهاد کسی استفاده می کنیم.

Example

I‘ll see you soon. (offer)

Martin will send a message. (promise)

Tom will help with driving on a journey in Liverpool. (Tom’s promise)

ساختار جملات با will

برای جمله سازی با will از ساختار زیر استفاده می کنیم.

will + base form of a verb

برای حالت منفی از won’t یا will not بجای will استفاده می کنیم.

Example

I won’t go to cinema.

They will not chance to win. 

فرم کوتاه will به صورت زیر نوشته می شود.

Example

she‘ll be happy next mouth.

استفاده از be going to 

  • برای صحبت کردن در مورد برنامه ها یا اهداف.

Example

I‘m going to walk to school today.

They are going to move to Tehran.

  • برای پیش بینی کردن بر اساس شواهدی که می بینیم.

Example

Be careful! you are going to fall. (I can see that you might fall)

It’s going to rain. (I can see black clouds and it will rain)

   عکس از کتاب گرامر بوک Family & Friends 5

ساختار جملات با be going to

برای جمله سازی با be going to از ساختار زیر استفاده می کنیم.

am , is , are + going to + base form of a verb

برای حالت منفی بعد از am , is و are باید not اضافه کنیم.

Example

I am not going to watch TV.

برای فرم کوتاه هم کافی است افعال be را خلاصه بنویسیم.

نکته: اگر اتفاقی قبل و یا بعد از زمان مشخصی در آینده رخ دهد، می توانیم از ساختار will be + verb (ing) استفاده کنیم. 

Example

I will be working at 10 o’clock. Can you come later?


معنی های جالب کلمه will


استفاده از modal verbs (might , may , could) در زمان آینده ساده در انگلیسی

زمانی که از آینده مطمئن نیستید از فعل های مدال بالا استفاده می کنیم.

Example

I might stay at home tonight or I might go to friend’s house.

We could see Mandy at the party. she usually comes.