زمان حال کامل در انگلیسی – present perfect

زمان حال کامل در انگلیسی - present perfect

حال کامل یا present perfect یکی از زمان های مهم در زبان انگلیسی است. زمان حال کامل در انگلیسی چه ساختاری دارد؟ کاربرد آن در کجاست؟ 

حال کامل – present perfect

برای کارهایی که به صورت روتین و روزمره انجام می شوند از زمان present simple استفاده می کنیم.

Example

I go to school every day.

(من هر روز به مدرسه می رم.)

برای کارهایی که در گذشته انجام شده از زمان past simple استفاده می کنیم.

Example

she had a party yesterday.  

(او دیروز مهمانی داشت.)

اگر بخواهیم در رابطه با کاری که در گذشته انجام شده و آثار و نتایج آن تا کنون (زمان حال) باقیست، صحبت کنیم از حال کامل استفاده می کنیم.

به این مثال توجه کنید؛ من سه ساله در یک شرکت کار می کنم.

یعنی سه سال پیش استخدام شدم و هنوز در همون شرکت کار میکنم. برای بیان این جمله از present perfect استفاده می کنیم. 

ساختار حال کامل – present perfect

have / has + past participle (p.p)

Example

I have worked in a company for three years. 

My best friend and I have known each other since we were at school together.

My mum has bought some eggs.

Jo has smoked a packet of cigarette a day for 20 years and he is a doctor.

کی از زمان حال کامل در انگلیسی استفاده می کنیم؟ (کاربرد present perfect )

1. چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و آثار و نتایج آن در زمان حال قابل مشاهدست. (در ابتدا درسنامه این مورد توضیح داده شد.)

Example

He has lived in Mashhad all his life.

2. زمانی که می خواهیم از تجربیات زندگیمون صحبت کنیم.

Example

I have traveled a lot.

She has seen this film before. 

My father has written five books and he is working on another one.

Jess has driven for two months.   

3. زمانی که اتفاقی در گذشته افتاده و نتیجه آن الان مهم است.

Example

My daughter can’t get in the house. she has lost her keys. 

Ben isn’t at home. I think he has gone shopping. 

سوالی کردن حال کامل – present perfect

برای سوالی کردن این جملات کافی است have / has را قبل از فاعل بیاریم. از قید ever هم می توان برای سوالی کردن استفاده کنیم.

Example

Have you ever traveled to USA? Yes, I have ….

(تا حالا به آمریکا سفر کردی؟) ⇐ از تجربیات سوال می شه

Have you ever eaten sea food? NO, I never eaten sea food.

(تا حالا غذای دریایی خوردی؟) ⇐ از تجربیات سوال می شه

نکته: همانطور که در جواب سوالات میبینید، در پاسخ منفی از never استفاده می کنیم.

منفی کردن حال کامل – present perfect

برای منفی کردن کافیست از have not و یا has not استفاده کنیم.