زمان حال کامل استمراری در انگلیسی – present perfect progressive

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی - future perfect progressive

زمان حال کامل استمراری در انگلیسی یا present perfect progressive را در این قسمت بررسی می کنیم. این زمان از چه ساختاری درست می شود؟ کاربرد آن کجاست؟ چه تفاوتی با حال کامل (present perfect) دارد؟

نکته 1: به این زمان present perfect continuous هم گفته می شود.

نکته 2: در تصویر بالا در فرمول از present participle استفاده شده که منظور همان verb + ing است.

حال کامل استمراری – present perfect progressive

به مثال های زیر توجه کنید.

Example

I have been waiting here for one and hour.

(من یک ساعت و نیم که اینجا منتظر هستم.)

I’ve been calling you for all day.

(همه روز رو داشتم بهت زنگ میزدم.)

As she’s been studying all week, her eyes are red now. 

(بخاطر این که تمام هفته درس می خوانه، الان چشماش قرمز شده.)

در همه ی مثال های می بینید یک کاری در گذشته شروع به انجام شدن کرده و تا الان اون کار ادامه دارد و تمام نشده است. 

ساختار حال کامل استمراری – present perfect progressive

برای ساختار زمان حال کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می کنیم.

have / has + been + verb (ing)

Example

They have been standing there for three hours. 

(آن ها سه ساعت است که آنجا ایستاده اند.)

Fillips has been exercising a lot recently. 

(او اخیرا (به تازگی) زیاد ورزش میکند.)

I haven’t been working all day.

(من همه ی روز کار نکردم.)

My sister and her best friend have not been learning French for two years. 

(دو سال است خواهرم و دوست صمیمی اش زبان فرانسه را یاد نگرفته اند.)

We have been going to Australia for 2 days.

(دو روزه ما در راه استرالیا هستیم.)

کی از زمان حال کامل استمراری استفاده می کنیم؟ (کاربر present perfect progressive)

همانطور که پیش تر گفته شد این زمان مواقعی کاربرد دارد که عملی در گذشته شروع به انجام شده و تا کنون ادامه دارد و پایان نیافته است. 

تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری در چیست؟

حال کامل یا present perfect برای مواقعی که کاری در گذشته انجام شده است و الان آن کار تمام شده استفاده می شود. 

اما حال کامل استمراری یا present perfect progressive برای مواقعی است که در گذشته شروع شده و آن پروسه هنوز تمام نشده است.   

Example

I have cooked dinner. ⇒ حال کامل

I have been cooking dinner. ⇒ حال کامل استمراری

در جمله اول شام درست شده و الان آماده است و می تونید بخورید. در جمله دوم هنوز پروسه پخت و پز تموم نشده و شام در حال پخت هست و آماده خوردن نیست. 

present perfect progressive present perfect
   focuses on the activity

I’ve been making dessert. I love it at the weekend.

 focuses on the result

You’ve done your homework. Excellent!

say “how long”

He has been working all day.

say “how many”

He has written 2 articles since 2018. 

describes an activity which may continue 

I have been writing emails.

describes a completed action

I have written an email.

when we can see evidence of resent activity

The ground is wet. It’s been raining all night.

  • نکته: در present perfect progressive هم می توان از since و for استفاده کرد. (مانند حال کامل)
  • نکته: در زمان حال کامل استمراری در انگلیسی بعضی از افعال هستند که نمی توانیم به آن ها ing اضافه کنیم. پس نمیتوانیم آن ها را جملات حال کامل استمراری بیاوریم. 

تعدادی از فعل ها که نمی توانند ing بگیرند

knowunderstandlovelikebelievewantwishhearsoundmeanagreedisagreehatepromisesurprise 

Example

I have known her since 2015. 

I have been knowing her since 2015.