زمان گذشته کامل در انگلیسی – past perfect

زمان گذشته کامل در انگلیسی - past perfectگذشته کامل یا past perfect یکی دیگر از زمان ها در زبان انگلیسی است. زمان گذشته کامل در انگلیسی چه ساختاری دارد؟ کاربرد آن در کجاست؟ 

گذشته کامل -past perfect

زمان گذشته کامل (ماضی بعید) زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم درباره دو اتفاقی که در گذشته رخ داده صحبت کنیم. دو اتفاق (action) در زمان گذشته رخ داده و تمام شده. ولی مهم هست که بدانیم کدام اتفاق زودتر از دیگری افتاده است. 

Example

We couldn’t make sandwich because my father had forgotten buy meat. 

(ما نمیتونستیم ساندویچ درست کنیم چون بابا یادش رفته بود گوشت بخره.)

The hotel was full so we had camped.

(هتل پر بود بنابراین ما کمپ کردیم.)

My sister’s major was excellent so she had found a good job. 

(رشته خواهرم عالی بود بنابراین اون تونست کار خوب پیدا کنه.)

When I enrolled on the course, I had never studied a foreign language before.  

(وقتی که در دوره ثبت نام کردم، هیچ زبان خارجی رو نخوانده بودم.)

ساختار گذشته کامل – past perfect

در زمان گذشته کامل در انگلیسی از ساختار زیر استفاده می کنیم.

had+ past participle (p.p)

Example

When I closed the door I realized that I had left my bag inside. 

(زمانی که در رو بستم، متوجه شدم که کیفم رو داخل جا گذاشتم.)

Sam looked really sad but I didn’t know what had happend.

When I arrived home, they had had their dinner. 

کی از زمان گذشته کامل در انگلیسی استفاده می کنیم؟ (کاربرد past perfect )

تنها کاربرد این زمان earlier action است. یعنی کدوم اتفاق زودتر از دیگری در گذشته رخ داده است.

همانطور که گفته شد در past perfect از دو اتفاق که در گذشته رخ داده صحبت می شود. برای بیان جمله ها اتفاقی که زودتر رخ داده را با گرامر گذشته ساده (past simple) و برای اتفاقی که دیرتر افتاده از قاعده past perfect استفاده می کنیم.

سوالی کردن گذشته کامل – past perfect

برای سوالی کردن کافی است had را قبل از فاعل بیاریم.

Example

When I arrived home, Had you seen the film? 

Yes, I had.           

No, I hadn’t.

  • نکته: فرم کوتاه had به شکل d’ نوشته می شود. 
  • نکته: برای منفی کردن past perfect کافی است از had not یا hadn’t استفاده کنید.