زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی – past perfect progressive

زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی - past perfect progressive

زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی یا past perfect progressive در زبان محاوره‌ای کاربرد کمی دارد. اگر در جملات در مکالمه روزمره انگلیسی از این زمان استفاده کنید، به صورت رسمی صحبت کرده‌اید. 

گذشته کامل استمراری چه ساختاری دارد؟ کاربرد آن کجاست؟ تفاوت گذشته کامل (past perfect) و گذشته کامل استمراری چیست؟

  • به این زمان past perfect continuous هم گفته می شود.
  • در تصویر بالا در فرمول از present participle استفاده شده که منظور همان verb + ing است.

گذشته کامل استمراری – past perfect progressive

کاری که در گذشته شروع به انجام شده، مدتی طول می کشد و در گذشته تمام می شود. به مثال های زیر توجه کنید.

Example

I had been cleaning the house my friend called me and canceled the party. 

(در حال تمیز کردن خانه بودم که دوستم زنگ زد و مهمانی را کنسل کرد.)

My mum had been driving when she saw me at 13th street. 

(مادرم در حالی رانندگی بود که من را در خیابان سیزدهم دید.)

در مثال های بالا می بینید یک کاری که در گذشته شروع به انجام شده، مدتی طول کشیده و سپس در همان زمان گذشته به پایان رسیده است. 

مثال اول: در حال تمیز کردن خانه بودم (هنوز تمیز کاری تموم نشده)، دوستم زنگ زد و مهمانی را کنسل کرد. 

مثال دوم: مادرم در حال رانندگی بود (هنوز به مقصد نرسیده)، من را در خیابان سیزدهم دید. 

ساختار گذشته کامل استمراری – past perfect progressive

had + been + verb (ing)

Example

It had been raining hard for several hours and the street were very wet. 

(برای ساعت ها باران میامد و خیابان خیلی خیس بود.)

Martin had been cycling 10 miles a day before he broke his leg.

(مارتین روزانه 10 مایل رکاب میزد قبل از اینکه پاش بشکنه.)

She had been working in the garden when it started to rain.

(او در حال کار کردن تو باغ بود که باران شروع به باریدن کرد.)

کی از زمان گذشته کامل استمراری استفاده می کنیم؟ (کاربر past perfect progressive)

به این دو جمله دقت کنید.

yesterday I went for a bike ride.

I saw my friend.

هر دو جمله یالا در زمان گذشته و دیروز انجام شده. اما کدام عمل زودتر از دیگری انجام شده است؟ 

اگر از ساختار زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی استفاده کنید، اطلاعات را با جزئیات بیشتری می گویید.

I’d been riding my bike when I saw my friend.

تفاوت گذشته کامل و گذشته کامل استمراری

تفاوت این دو زمان بر تاکید کاری است که انجام شده. در گذشته کامل تاکید بر عملی است که در گذشته به صورت کامل انجام شده است. اما در زمان گذشته کامل استمراری، آن کار یا عمل به صورت کامل انجام نشده. 


حال کامل – present perfect


  • نکته یک: در زمان گذشته کامل استمراری هم مانند زمان حال کامل استمراری بعضی از افعال هستند که نمی‌توانند ing بگیرند. (در قسمت آخر درسنامه حال کامل استمراری به آن اشاره شده است.)
  • نکته دو: در این زمان می توانید از کلمات when , since , for , before استفاده کنید.
  • نکته سه: برای منفی کردن این زمان از فرمول زیر استفاده می کنیم.

had not + been + verb (ing)

  • نکته چهار: برای سوالی کردن کافی است جای فاعل و had را عوض کنیم.

Example

Had you been learning music lesson when I spoke to dad?