زمان آینده استمراری در انگلیسی – future progressive

زمان آینده استمراری در انگلیسی - future progressive

زمان آینده استمراری در انگلیسی یا future progressive یکی دیگر از زمان هایی است که بررسی می کنیم. ساختار زمان آینده استمراری چیست؟ کاربرد آن کجاست؟

زمان آینده استمراری – future progressive

همانطور که از اسم این زمان (استمراری، progressive) می توان فهمید از این زمان برای کاری که در آینده برای مدتی در جریان خواهد بود استفاده می شود. 

Example

We will be watching football match on Monday afternoon.

(ما دوشنبه عصر درحال تماشای مسابقه فوتبال خواهیم بود.)

I will be working all day tomorrow.

(من فردا تمام طول روز مشغول کار خواهم بود.)

At 8 o’clock tonight, my family and I will be having dinner together.

(امشب ساعت 8، من و خانواده ام شام رو باهم خواهیم خورد.)

ساختار آینده استمراری – future progressive

برای این زمان از ساختار زیر استفاده می کنیم.

will + be + verb (ing) ⇒ حالت مثبت

will not / won’t + be + verb (ing) ⇒ حالت منفی

Example

I will be studying Spanish from 10 to 12 tomorrow morning.

(من از ساعت 10 تا 12 فردا صبح اسپانیایی مطالعه خواهم کرد.)

She will be cooking for lunch next day. 

(.او برای ناهار فردا آشپزی خواهد کرد)

They will be cleaning their house at this weekend.

(آنها آخر این هفته خانیشان را تمیز خواهند کرد.)

Julia and her sister will be helping kids in charity for all day tomorrow. 

(فردا تمام طول روز جولیا و خواهرش به کودکان خیریه کمک خواهند کرد.)

We won’t be playing volleyball at 5 o’clock next week. 

(هفته آینده ساعت 5 ما والیبال بازی نخواهیم کرد.)

My friend’s parents won’t be asking his child about this lesson.

(والدین دوستم درباره ی این درس از فرزندشون نمی پرسند.)


زمان آینده کامل – future perfect


کی از زمان آینده استمراری در انگلیسی استفاده می کنیم؟ (کاربرد future progressive)

همانطور که گفته شد از زمان future continuous برای گفتن کاری که در بازه زمانی خاص در آینده استفاده می شود. اما اگر بخواهید با جزئیات بیشتر به یاد بسپارید، جدول زیر را بخوانید. 

Example Usage
When she comes tomorrow I’ll be watching tennis match. to describe interrupted action in the future 
At 8 o’clock in this time next week, I’ll be giving art exam. to express actions in progress at a specific time in the future
Unfortunately, water levels won’t still be rising in 50 years.  to refer to actions that are happening now and expected to continue in the future
will you be taking some photos from my friends and I in the graduation celebration next month?  to ask questions polity in the future
I will be visiting the Louvre museum next Friday. to emphasis in future plans and intentions 
When I arrive in the classroom some people will be talking.   to describe atmosphere in the future
My mum will be making salad and I’ll be cooking lunch. to express parallel actions or series of parallel action in the future