زمان آینده کامل در انگلیسی – future perfect

زمان آینده کامل در انگلیسی - future perfect

آینده کامل یا future perfect در انگلیسی یکی دیگر از زمان (tense) های پرکاربرد است. زمان آینده کامل در انگلیسی چه ساختاری دارد؟ کاربرد آن کجاست؟ 

آینده کامل – future perfect

زمان آینده کامل دقیقا مانند زمان گذشته کامل (ماضی بعید) است. با این تفاوت که past perfect در زمان گذشته برای دو اتفاق که یکی زودتر و یکی دیرتر رخ داده باشد، استفاده می شود. اما در زمان آینده کامل ( future perfect ) راجع به دو اتفاقی که در آینده رخ خواهد داد (یکی زودتر و یکی دیرتر) استفاده می شود.

Example

My husband is coming at 8 p.m. I will have finished cooking by then.

(همسرم ساعت 8 میاد. من آشپزی رو تا اون موقع تموم می کنم.)

On 25 Jun we will have been married for 10 years.

(بیست و پنج ژوئن ازدواج ما ده ساله می شه.)

They will have finished their homework by 10 p.m.

(آن ها تکالیفشون رو تمام می کنند تا قبل از ساعت 10 شب.)

She will have taken her test by summer.

(اون قبل از تابستون امتحانش رو میده.)

ساختار آینده کامل – future perfect

در زمان آینده کامل در انگلیسی از ساختار زیر استفاده می کنیم.

will + have + past participle (p.p)

یا بجای will می توان از be going to استفاده کنیم 

be going to + have + past participle (p.p)

Example

I will have found a well-paid job, by the time I’m 40. 

(من قبل از چهل سالگی یک شغل با درآمد عالی پیدا می کنم.)

He‘ll have done homework before his mum comes home.

(او تکالیفش رو تموم می کنه قبل از اینکه مادرش بیاد خونه.)

Jack can’t come to earlier film showing. He will not have left his work at that time.

(جک نمیتونه برای نمایش زودتر فیلم بیاد. او قبل از اون موقع کارش رو ترک نمی کنه.)

  • نکته: برای استفاده کردن از فرمول دوم ( be going to + have + p.p ) کافی است به جای be از یکی از افعال (am – is – are) استفاده کنیم. 

سه مثال بالا با فرمول ⇐ be going to + have + p.p

Example

I am going to have found a well-paid job, by the time I’m 40. 

He is going to have done homework before his mum comes home.

Jack can’t come to earlier film showing. He isn’t going to have left his work at that time.

  • نکته: در فرمول زمان آینده کامل در انگلیسی همیشه از have استفاده می کنیم. فرقی نمی کنه فاعل چی هست (I – you – we – they – he – she – it). هیچ وقت از has یا had استفاده نمی کنیم.

کی از زمان آینده کامل در انگلیسی استفاده می کنیم؟ (کاربرد future perfect)

همانطور که پیش تر گفته شد، تنها کاربرد این زمان برای بیان دو اتفاقی است که در آینده رخ می دهد. کدام اتفاق زودتر از دیگر خواهد افتاد. 

یادتان باشد در زمان آینده کامل یک اتفاق با فرمول حال ساده (present simple) و یک اتفاق با فرمول آینده کامل بیان می شود.

منفی کردن و سوالی کردن آینده کامل 

برای منفی کردن، کافی است بجای will از will not یا won’t استفاده کنید. اگر فرمول دوم را به کار بردید باید افعال be را منفی کنید.

Example

They aren’t going to have finished lesson by 20. 

We won’t have solved all the issues by then.