زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی – future perfect progressive

زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی - future perfect progressive

زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی یا future perfect progressive چه ساختاری دارد؟ کاربرد آن کجاست؟ چه تفاوتی با زمان آینده کامل (future perfect) دارد؟ 

در ابتدا باید بدانید این زمان در زبان محاوره کاربرد چندانی ندارد. یعنی Native speakers زیاد از این زمان استفاده نمی‌کنند. درست مانند زمان گذشته کامل استمراری (past perfect progressive) که انگلیسی محاوره‌ای کاربرد کمی دارد. 

  • به این زمان future perfect continuous هم می‌گویند.
  • منظور از present participle در تصویر همان verb (ing) است.

آینده کامل استمراری – future perfect progressive

آینده کامل استمراری در واقع در یک نقطه زمانی در آینده، کامل می‌شود. در این زمان تاکید بر استمرار و زمانی که طول می‌کشد تا به آن نقطه مشخص زمانی (exact time) در آینده برسیم، تاکید دارد.

Example

By next March, she will have been working here for 2 years.

(در ماه مارس، او دقیقا دو سال است که اینجا کار می‌کنه.)⇐ هنوز ماه مارس نیومده، وقتی ماه مارس برسه او دقیقا دو سال است که اینجا کار می‌کنه. تاکید بر مدتی که طول می‌کشه داره.

At 5 o’clock, I will have been waiting her for 2 hours. 

(ساعت پنج، درست دو ساعت میشه که من منتظرش هستم.)⇐ هنوز ساعت 5 نشده.

  • نکته: زمان حال استمراری را به زبان فارسی می‌توانید درست یا دقیقا معنی کنید. 

ساختار آینده کامل استمراری – future perfect progressive

will + have + been + verb (ing)

یا بجای will می‌توان از be going to استفاده کرد

(am / is / are) going to + have + been + verb (ing)

Example

When I finish this dessert, I will have been cooking for 3 hours.

(وقتی من درست کردن این دسر رو تموم کنم، درست سه ساعت میشه که دارم آشپزی می‌کنم.)

By 2025, he’ll have been living in Canada for 20 years.

(سال 2025، او دقیقا 20 ساله که کانادا زندگی می‌کنه.)

By 10 o’clock, I’ll have been typing for 3 hours.

(ساعت 10، درست 3 ساعته که دارم تایپ می‌کنم.)

By the next time we see her, she will have been living in new apartment for a month. 

(.دفعه بعدی که او رو ببینیم، یک ماهی میشه که در آپارتمان جدیدش زندگی می‌کنه)

کی از زمان آینده کامل استمراری استفاده می کنیم؟ (کاربر future perfect progressive)

این زمان بر مدت عملی که یک کار در جریان است تا به عمل یا کار بعدی برسیم تاکید دارد. و این نیز حتما در جمله بیان می‌شود.

پس اگر به مدت انجام کاری تاکید داشتید از future perfect progressive استفاده کنید. 

تفاوت آینده کامل و آینده کامل استمراری

در زمان آینده کامل (future perfect) که در درسنامه‌ای به صورت کامل و مفصل توضیح داده شده، عملی قبل از عمل دیگر در آینده انجام می‌شود اشاره دارد. 

اما در آینده کامل استمراری علاوه بر معنی بالا مدت زمان انجام آن عمل هم مهم است. 


زمان آینده استمراری


  • نکته یک: برای منفی کردن این زمان از فرمول زیر استفاده کنید. 

will not / won’t + have + been + verb(ing)

Example

He won’t have been living here.

  • نکته دو: برای سوالی کردن این زمان جای will و فاعل (subject) را عوض می‌کنیم.

Example

Will he have been living here?