زمان حال استمراری در انگلیسی – present continuous

حال استمراری در انگلیسی یا present continuous

ساختار زمان حال استمراری یا present continuous در انگلیسی از فعل be و حالت اصلی فعل با ing درست می شود. 

am / is / are + verb (ing)

Example 

I am listening to pop music.

She is driving on the street.

He‘s playing football.

They are living at A4 street.

We‘re drinking some juice. 

حالت سوالی حال استمراری

برای سوالی کردن present continuous کافی است افعال be را قبل از فاعل بگذاریم.

Example

Is she driving on the street?  Yes, she is.      No, she isn’t.

Are they living in Australia?   Yes, they are.   No, they aren’t.

When is he going at cafe?

What are you doing here?

منفی کردن حال استمراری 

برای منفی کردن حال استمرای یا present continuous در انگلیسی کافی است be را با اضافه کردن not منفی کنیم.

Example

I am not speaking Spanish. (I’m not speaking Spanish)

We are not staying here. (We aren’t staying here)

He is not wearing jeans. (He isn’t wearing jeans)

چه زمانی از حال استمراری استفاده می کنیم؟ (کاربرد present continuous )

1. فعالیت هایی که زمانی که صحبت می کنیم در حال انجام هستند

Example

I’m talking on the phone. Be quiet, please. 

My father is just leaving here. He will be home in 30 minuets. 

2. برنامه های آینده و توافقات 

Example

They are going to new school next term.

What is he doing tomorrow?

3. اتفاقاتی که از قبل و بعد از یک زمان مشخص اتفاق می افتد

Example

At one o’clock we are usually having lunch.

When I get home the children are sleeping.

4.اتفاقاتی که موقتی هستند  

Example

Tom is at university. He’s studying math.

I’m working in florist for the next three months. 

5. اتفاقاتی که جدید هستند و با قبل در تضاد هستند

Example

These days people are using whatsapp instead of sending messages.

What sort of music are they listening to?

6. چیزهایی رشد می کنند، توسعه میبابند و یا به سرعت تغییر می کنند

Example

The children are growing quickly.

My English is improving.

The clement is changing rapidly. 

7. اتفاقاتی که بارها و بارها می افتد

Example

It’s always raining in London.

They are always arguing. 

8. از زمان حال استمراری در انگلیسی هنگام قصه گویی و گفتن خلاصه ای از فیلم و کتاب هم استفاده می کنیم. برای فهم بیشتر این مورد گرامر حال ساده را مطالعه کنید.

 

تاثیر محیط در یادگیری زبان انگلیسی